Politikken

Program 2015-2019

original_1478644128_8339827

Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem rettferdig, samt å sikre trygghet, tilhørighet og like muligheter for alle. Dette er også holdninger vi i Klepp AP er preget av, og som vi håper du som velger vil finne igjen i vårt program.

Vi vil ha et Klepp-samfunn som skal gi like muligheter for alle, og spesielt blir vår oppgave å ta hensyn til de med minst ressurser og de som ikke får gitt uttrykk for sine synspunkter.

Den viktigste og mest omfattende saken Klepp må ta stilling til i den kommende valgperioden, vil være eventuell ny kommunestruktur. Klepp AP mener at kommunegrensene på Jæren er unaturlige, og for å kunne gi et godt framtidig tjenestetilbud, trengs det både større og mer kompetente enheter.

Likevel; mye fungerer bra som det er, og vi skal selvsagt involvere og lytte til innbyggerne i Klepp før en endelig avgjørelse vil bli tatt.

Selv om mye fungerer bra i Klepp, er det fortsatt mange utfordringer fremover. Klepp AP vil gjerne ta ansvar for å styre og utvikle Klepp videre.

Derfor; bruk stemmeretten – og vi håper du vil gi din støtte til Klepp AP.

Vedlagt finner du programmet for perioden 2015-2019.

Sigmund Rolfsen

Ordførerkandidat

Vedlegg 1