Vedtekter

Klepp Arbeiderparti

§ 1 Formål.

Klepp Arbeiderparti, skal i samarbeid med partiavdelingene, jobbe for Det norske Arbeiderparti, etter de retningslinjer som partiet har lagt frem i program, vedtekter og vedtak.

 

§ 2 Årsmøter.

Til Årsmøtet inviteres alle medlemmer med tale og forslagsrett. Møtet kunngjøres minst 4 uker før det avholdes. Årsmøtet behandler Årsmelding fra styret og kommunestyregruppen. Videre behandles regnskap, innkomne forslag og valg.

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet, må sendes partistyret senest 2 uker før Årsmøtet. Styrets medlemmer har ikke stemmerett på Årsmøtet ved behandling av beretning og regnskap. Ekstraordinært Årsmøte avholdes når medlemsmøtet bestemmer det, eller når minst 2/5 del av medlemmene ber om det. Ekstraordinært Årsmøte, skal kunngjøres minst 4 uker før det skal avholdes og møtet kan kun behandle de saker som fremgår av sakslista ved kunngjøring av Årsmøtet.

Valgkomiteen legger frem innstilling på følgende funksjoner.

Styret:         

Leder           

Nestleder           

Kasserer        

Studieleder          

Sekretær

3 varamedlemmer.

Leder velges for 1 år. Styremedlemmene velges for 2 år, slik at det hvert år er 2 på valg + leder. Varamedlemmer velges for 1 år. En av styret faste medlemmer skal ha funksjon som kvinnekontakt. Valgkomiteen skal søke å få en god kjønnsmessig fordeling ( 60/40) blant de faste styremedlemmene. Leder og nestleder skal representere hvert sitt kjønn.

Revisorer:

2 revisorer          

1 varamedlem.

Årsmøtet skal innstille og velge valgkomite, med følgende sammensetning:

Leder           

2 medlemmer          

AUF representant          

1 varamedlem.

 

§ 3 Medlemsmøtet. 

Medlemsmøtene er kommunepartiet høyeste myndighet mellom Årsmøtene. Det tar avgjørelser i alle saker som ikke er ilagt partistyret eller kommunestyregruppa. Medlemsmøter skal holdes så ofte som styret bestemmer det, når kommunestyregruppa ber om det, eller når minst 2/5 deler av medlemmene ber om det. Alle medlemmer i kommunepartiet har stemmerett i medlemsmøtet. Medlemmer av partiets kommunestyregruppe skal ta del i medlemsmøtet. Når medlemsmøtet behandler kommunale saker, skal kommunestyregruppa fremme innstilling i den enkelte sak.

§ 4 Styret. 1. Styret består av 5 medlemmer, Blant disse er leder, nestleder, kasserer, studieleder, sekretær og kvinnekontakt. Kvinnekontakten skal ha ansvar for kvinnenettverket i kommunepartiet. Blant styrets medlemmer kan det dannes et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget skal være et saksforberedende organ for styret.

2. AUF i kommunen tiltrer styret med tale, forslag og stemmerett.

2. Partistyret skal lede partiarbeidet i kommunen og sikre en god kontakt mellom partiets kommunestyregruppe og partistyret. Lederen i kommunestyregruppa skal ta del i partistyrets møter. Stortings og fylkestingsrepresentanter fra kommunepartiet har møte og forslagsrett i styret.

§ 5 Nominasjon til kommunestyrevalg. 1. Fylkespartiets styre fastsetter tidsfrister for nominasjonsprosessen foran kommunestyrevalg.

2. Medlemsmøtet velger en nominasjonskomitepå minst 5 medlemmer med varamedlemmer, etter forslag fra partistyret.

3. Partistyret ber medlemmene innen fastsatt frist å sende nominasjonskomiteens forslag på medlemmer de ønsker nominert.

4. Nominasjonskomiteen utarbeider et foreløpig forslag til listesom offentliggjøres for medlemmene. Listeforslaget skal også omfatte forslag på ordfører og varaordfører.

5. Medlemmene skal innen en nærmere fastsatt tidsfrist, sende sine endringsforslag til nominasjonskomiteen.

6. Medlemsmøtet foretar den endelige nominasjonen på et eget nominasjonsmøte. Nominasjonskomiteen legger frem sitt endelige forslag til liste, der det er innarbeidet endringsforslag som nominasjonskomiteen har sluttet seg til. Før det tas fatt på selve nominasjonen, fastsetter nominasjonsmøtet hvor mange som skal utheves. Nominasjonsmøtet nominerer først ordførerkandidat og varaordførerkandidat. De skal utheves. Listen skal settes opp med annenhver kvinne og mann.

7. Partiets kommunevalg program må sluttbehandles før nominasjonen finner sted.

8. Rådgivende avstemming over kandidater kan avholdes før nominasjonskomiteen fremmer sitt nummererte listeforslag.

§ 6 Kommunestyregruppene. 1. Styret skal umiddelbart etter et kommunestyrevalg innkalle partiets representanter i det nye kommunestyret til et felles møte med partistyret, for å konstituere kommunestyregruppa.

2. Partistyret og gruppestyret, innstiller i fellesskap overfor medlemsmøtet på partiets kandidater til formannskapet og andre kommunale styrer – utvalg og råd.

3. Medlemsmøtet eller styret gir fullmakt til en forhandlingsdelegasjon, som på vegne av kommunepartiet skal forhandle frem posisjoner i forkant av konstituering av kommunestyret. Partiets ordførerkandidat skal være en del av partiets forhandlingsdelegasjon. Fulmakten skal gi rammer og strategi for forhandlingene. Forhandlingsdelegasjonen skal legge frem innstilling som behandles av medlemsmøtet / representantskapsmøtet i kommunepartiet.

4. Kommunestyregruppa skal i samarbeid med partistyret arbeide etter partiets program, vedtekter og vedtak. Gruppa er ansvarlig overfor kommunepartiet.

5. Møter i kommunestyregruppa, er normalt åpent for alle medlemmer i Klepp Arbeiderparti og Jæren AUF.

6. Gruppa holder møter så ofte det trengs og skal foran hvert møte i kommunestyret gå igjennom møtets saksliste.

7. Det KAN føres protokoll på gruppens møter. Gruppen legger frem en årsmelding for Årsmøtet i kommunepartiet.

8. Vedtak i kommunestyregruppa eller i kommunepartiet er bindende. Ønsker noen å stå fritt i forhold til slike vedtak, må kommunestyregruppa eller kommunepartiet avgjøre dette.

9. Den som har personlige eller familiære interesser (økonomiske, forretningsmessige mv) i en sak som behandles i partiets organer eller i kommunestyregruppe, fylkestingsgruppe mv, er å anse som inhabil og kan således ikke ta del i behandlingen av saken.

10. Partiets representanter i kommunale styrer og utvalg skal danne grupper. Disse gruppene skal organiseres og arbeide etter de regler som er trukket opp for kommunestyregruppa i foregående punkt 3 – 8.

11. Partistyret skal i samarbeid med styret for kommunestyregruppa sørge for at det blir holdt fellesmøter av partiets representanter i kommunale styrer og utvalg. Dette skal fremme godt og planmessig samarbeid mellom gruppene.

12. Kommunale saker skal behandles av medlemsmøtet eller representantskape når styret for kommunestyregruppa ber om det, når et flertall i kommunestyregruppa krever det, når partistyret bestemmer det eller når medlemsmøtet ber om det.

 

§ 7 Revisjon. Årsmøtet velger 2 revisor med vararevisor. Disse reviderer regnskapet og gir innberetning til Årsmøtet og til fylkespartiet.

§ 8 Kontingenten Kommunepartienes andel av kontingenten, fastsettes av landsmøtet.

§ 9 Vedtekter. Vedtektene for kommunepartiet vedtas av Årsmøtet De skal bygge på Det norske Arbeiderpartis vedtekter og retningslinjer må ikke stå i strid med dem. For å være gyldige må vedtektene godkjennes av styret i Fylkespartiet.

§ 10. Rådgivende uravstemming. 1. Medlemsmøtet eller representantskapet kan vedta å søke råd i viktige politiske og organisatoriske saker i form av rådgivende uravstemming blant partiets medlemmer.

2. Styret har ansvar for at det utarbeides et beslutningsgrunnlag som i tilstrekkelig grad belyser saken som skal avgjøres.

3. Kommunepartiets styre har ansvaret for at uravstemmingen gjennomføres på en forsvarlig måte etter nærmere retningslinjer fastsatt av medlemsmøtet eller representantskapet.

4. Vurdering av rådgivende uravstemming skal alltid gjøres i forkant av sakens behandling.

 

§ 11. Kvinnekontakt på kommunenivå. Organiseringen av kvinnenettverket på kommunenivå, reguleres av retningslinjene for Arbeiderpartiets kvinnenettverk.

 

§ 12. Likestilling. Det skal i alt arbeid i kommunepartiet arbeides for likestilling. Det bør arbeides for at partiets styrer, råd og utvalg, gjenspeiler samfunn for øvrig når det gjelder alder kjønn funksjonsgrad og etnisitet.

 

§13. Oppløsning. Kommunepartiet kan oppløses hvis dette vedtas med minst 2/3 dels flertall på to etterfølgende ordinære Årsmøter. Kommunepartiets eiendeler skal tilfalle fylkespartiet dersom kommunepartiet blir oppløst.