Else Hauge sitt innlegg i budsjettdebatten

Jeg vil først berømme adminstrasjonen og ikke minst kommunens ansatte for innsatsen dette året. Adminstrasjonen har gjort en god jobb med utarbeidelse av budsjettet. Jeg føler at de har tatt signaler vi har gitt i løpet av året konvertert til tall. Det var få overraskelser i budsjettet. Det var dog en lettelse at vi ikke kom i samme situasjon som flere av våre nabokommuner, som må ta ganske drastiske kutt. Med kan kalle det flaks, men jeg tror det like mye skyldes en sunn økonomibalanse og en flink økonomisjef i kommunen.


Nytt av året var jo også endret struktur for fremleggelse av budsjettet.  Jeg er enig med Ove Horpestad at vi i formannskapet hadde mye bedre kontroll på budsjettet i fjor med gammel struktur, men det gode med den nye modellen er en større involvering og påvirkning fra resten av gruppa og andre medlemmene i partiene, og så det er jo kjekt.


På investeringssiden synes vi det er bra at Sporafjell barnehage i Verdalen blir fremskyndet. Dette fører til besparelser, men bedre barnehagetilbud i en del av Klepp som det bor mange folk. Omleggingen fører til at vi sparer 5 millioner i året fra 2024.


Isflaten, den er viktig for Kleppsbuen å få på plass, den blir enda et år forsinket. Vi i kommunestyret la til rette for at denne skulle være klar denne vinteren, men is blir det dessverre ikke før til neste vinter. Det tar ofte lengre tid å prosjektere og bygge enn det vi forutsetter. Da må vi jo bare tenke at den som venter på noe bra, venter ikke forgjeves.


Me er flere som er bekymret for det generelle investeringsnivået i kommunen. Vi har gjort mye investeringer i skole de siste årene, og vi har fortsatt Kleppelunden skole som er på trappene.

 Når også kommunehuset kommer, så øker den totale gjelden vår med 45% i forhold til hva den ligger på nå. Dette betyr at vi må være flinke i de neste årene til å sørge for at rammene på prosjektene blir holdt. Vi må finne gode løsningen innenfor rammene i stedet for å øke disse. 

Jeg merket med at det stod at vi har nok sykehjemsplasser til og med 2025 i planen, så selv om vi blir ferdig for en god stund med investeringer innen barn og unge, så kommer det andre behov om ikke altfor mange år.
Med lavere fødselstall og lengre levealder, så ser vi allerede nå dreiningen fra tjenesteområde «Barn og Unge» til «Helse og Velferd».


Budsjettet som kommunedirektøren har lagt frem viser tydelig en styrking i Helse og Omsorg de nærmeste årene. Økningen fra budsjettet i fjor er på 18 millioner for 2021 og øker videre i 2022 og 2023. Behovet inne hjemmetjenesten har økt med 4500 timer i 2020, noe som viser at flere får hjelp til å bo hjemme lengre. Klepp Kommune er helt avhengig av at vi blir enda flinkere til å ta i bruk velferdsteknologi for at vi i fremtiden skal kunne gi et forsvarlig tjenestetilbud. Da er det godt å se at kommuedirektøren skriver at velferdsteknologi er i ferd med å blir en del av den nye hverdagen for ansatte og brukere.


Jeg synes vi har hatt et godt samarbeid i regnbuekoalisjonen om budsjettet. Det er jo alltid spennende når vi er mange med forskjellige prioriteringer. I forhold til det som administrasjonen la frem, så fant vi rom for en styrking av både frivillighetssentralen og kulturskolen i tillegg til det som administrasjonen la frem, samt at vi fremskyndet Boreringen. 

Å holde barnetrygden utenfor sosialstønaden fant vi også rom for.


Kulturskolen har lange ventelister og i tillegg har det lenge vært ønsket at vi får en musikkterapaut i kommunen. Vi har lagt til en stilling til kulturskolen som de selv kan disponere etter behov. Det har blitt signalisert at en kan klare kombinere en musikklærer og en musikkterapaut innen disse rammene.


Frivilligheten er viktig, og Frivillighetssentralen i Klepp gjør en kjempejobb med å aktivisere folk i alle aldre og forene krefter. 

Frivillighetssentralen blir for eksempel nevnt i en sak vi har senere i dag der de er med på å sørge for at folk i kommunen er i fysisk aktivitet. Det er bare begynnelsen på lista på gode bidrag de gir, og lista er lang. Da er det kjekt at vi tilfører en 50% stilling til Frivillighetssentralen for å få ytterligere gode tiltak i gang.


Veien gjennom Verdalen var stengt i over langt et år da de jobbet med rørledningen. Det var langt å gå til bussen i den perioden. Det var gledelig for alle som bruker offentlig transport at den ble åpnet igjen rett etter skolestart i høst. Da var det kjedelig at det ikke tok lang til etter at veien åpnet, før Kolumbus måtte sette foten ned og si at møtende busser ikke kan gå gjennom Verdalen, og at bussen den ene veien må gå på Solaveien. Veien er for smal for møtende busser. Å få ferdig Boreringen lå allerede i økonomiplanen, men ikke oppstart før i 2024. 

Regnbuekoalisjonen har derfor fremskyndet denne, og har innstilt på at vi begynner med denne allerede i 2021 og ferdig i 2022, i god tid før Sporafjell Barnehage står klar.


Med disse tilleggene som vi i Regnbuekoalisjoen har fått vedtatt av formannskapet, så synes vi har vi har et budsjett «Med et blikk for alle»